مشخصه یابی پوشش های پیشرفته

مجموعه آویسا با توجه به سابقه تحقیقاتی خود در زمینه ایجاد و بررسی پوشش های پیشرفته، آماده مشخصه یابی پوشش های پیشرفته و نوین مانند پوشش های پلاسمایی و پلاسمایی الکترولیتی می باشد. این مشخصه یابی شامل تعیین مورفولوژی، سطح مقطع، ترکیب شیمیایی، خواص خوردگی و ... است.