کارگزار ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

مجموعه آویسا فعالیت خود جهت ارزیابي شرکت ها و موسسات دانش بنیان را از سال 1393 زیر نظر معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و کارگروه ارزیابي صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان آغاز کرده است و هم اکنون پس از ارزیابي بیش از 500 پرونده، به عنوان کارگزار رسمي تخصصي حوزه مواد و تجهیزات مشغول فعالیت است. این مجموعه علاوه بر فرآیند ارزیابي، وظیفه نظارت بر اعطاي معافیت ها و تسهیلات مالیاتي و گمرکي را بر عهده دارد.

 

آدرس ایمیل بخش دانش بنیان: daneshbonyan.avisa@gmail.com