واحد ارزیابی و نظارت فنی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

با توجه به افزایش چشمگیر تولید تجهیزات و مواد آزمایشگاهي در کشور، معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهي ساخت ایران را با هدف معرفي توانمندي‌هاي کشور در این زمینه، فراهم‌سازي بستري براي تبادل فناوري و هم‌ افزایي سازندگان با یکدیگر، بازارسازي، حمایت از ایجاد زیرساخت هاي توسعه فناوري در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي و همچنین جذب حمایت‌هاي دولتي به سمت تولیدات داخلي و شرکت‌هاي دانش‌بنیان، برگزار مي‌نماید.

مجموعه آویسا به عنوان واحد ارزیابي و نظارت فني این نمایشگاه، وظیفه ارزیابي و بررسي محصولات ارائه شده و همچنین سطح بندي آن ها را با بکارگیري کارشناسان متخصص در حوزه هاي مختلف بر عهده دارد. تعداد محصولات ارزیابي شده از حدود 2000 محصول در اولین دوره به حدود 10000 محصول در پنجمین دوره افزایش یافته است که نشان از موفقیت این نمایشگاه در توسعه محصولات حوزه آزمایشگاهي دارد.

آدرس ایمیل بخش ساخت ایران: tech@iranlabexpo.ir

avisa.iranlab@gmail.com