تأییدیه نانومقیاس

مجموعه آویسا  با تکیه بر تجربه پذیرش و بررسي بیش از 1000 پرونده در حوزه فناوري نانو، هم اکنون به عنوان کارگزار موسسه خدمات فناوري تا بازار و کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوري نانو در زمینه بازرسي و بررسي مواد و محصولات نانو جهت دریافت تاییدیه نانومقیاس و همچنین ارزیابي طرح هاي نوآورانه فناوري نانو مشغول فعالیت است. همچنین این شرکت آماده انجام پروژه هاي مشاوره اي در زمینه مشخصه یابي مواد و محصولات نانومتري و طراحي و انجام آزمون هاي مرتبط مي باشد.

 

آدرس ایمیل بخش نانومقیاس: avisacompany@gmail.com